Fener Kalamış Cad. Belvü Apt. No: 75
K: 1 D:2 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Yol Tarifi Alın!                     

AMAÇ: Kadın psikiyatri servisinde yatan ve çocukluk çağı travmasına maruz kaldığını beyan eden farklı psikiyatrik tanılı hastaların dissosiyatif yaşantılarıyla çocukluk çağı travma ve çeşitlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM: İleriye dönük tanımlayıcı tipte klinik anket araştırması. Bu çalışmaya Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 15. Psikiyatri Kadın Kliniğinde yatan ve Çocukluk Çağı Kötüye Kullanımı Soru Listesi’nde travması olduğu saptanan çeşitli psikiyatrik tanılı 57 hasta dahil edilmiştir. Çocukluk Çağı Kötüye Kullanımı Soru Listesi’nde travma saptanan bu hastalara Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DES), Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği (CTQ) testleri verildi.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 57 hastanın ortalama yaşı: 36,1±10,6; ortalama hastalık süresi: 8,7±8,5 yıl; ortalama DES puanı: 31,8±21,8; ortalama CTQ puanı 59,9±22,4 olarak tespit edildi. İstatistiksel olarak karşılaştırılabilir sayıdaki 16 bipolar hastasının ortalama DES puanı 27,5±19,5; ortalama CTQ puanı 68,4±23. 26 depresyon hastasının ortalama DES puanı 35,9±25; ortalama CTQ puanı 54,6±21,2 olarak elde edildi; CTQ fiziksel ihmal alt puanı bipolar tanılı hastalarda: 12,6±6,4; depresyon tanılı hastalarda: 8,7±3,3; CTQ fiziksel istismar alt puanı bipolar tanılı hastalarda: 13,8±5,4; depresyonda: 8,6 ±4,7 olarak bulundu.
TARTIŞMA: İstatistiksel olarak karşılaştırma yapılabilen iki hastalık grubu olarak, bipolar bozukluk hastalarında çocukluk çağı fiziksel istismar ve fiziksel ihmal puanları depresyon hastalarından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Bu sonuç; şizofreni ve dissosiyatif bozukluk gibi tanılarda etyolojik açıdan önemli olan çocukluk çağı travmasının diğer psikiyatrik tanılarda da incelenmesinin ve karşılaştırılmasının önemli olduğu düşünülerek yapılan çalışmanın ön bulgularıdır.


Tam Metni görüntülemek için tıklayınız