Fener Kalamış Cad. Belvü Apt. No: 75
K: 1 D:2 Kadıköy / İstanbul / Türkiye
Yol Tarifi Alın!                     

Amaç: Yoğun gürültü kulak salyangozu, beyin çıkıntısı, beyin zarı ve beyincikte nörolojik yaralanmalara yol açarak ciddi nörolojik, psikiyatrik, kardiyovasküler, immünolojik ve endokrinolojik bozukluklara neden olabilir. İşle ilgili olarak gürültüye maruz kalma erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve şekil bozukluklarına neden olabilir. Olağandışı uyarı gürültüsüne maruz kalan gebe farelerin beyinlerinde sinirsel bir hasar olup olmadığını araştırdık.

Yöntem: 3 erkek ve 8 gebe olmayan dişi yetişkin fare alınmıştır. Üç fare ailesi kontrol (A) ve iki aile de (B,C) araştırma grubu olarak belirlenmiştir. B ailesi 85 dB C ailesi ise 120dB düzeylerinde uyarı gürültüsüne eşit aralıklarda 10×20 dakika/günlük dozlarla 1 ay boyunca maruz bırakılmıştır. Fareler 1 ay boyunca takip edilmiştir. Doğum yapan fareler kardeşleri ile birlikte ayrılmış ve kendilerine ait kafeslerde normal gündüz-gece döngüsü içerisinde 1 ay boyunca takip edilmiştir. Farelerin doğum ağırlıkları her hafta ölçülmüş ve tüm dişi fareler genel anestezi ile uyutulmuştur. Beyinleri histopatolojik olarak incelenmiş ve sonuçlar Mann- Witney U testi ile analiz edilmiştir.

Sonuçlar: A Ailesinden yedi, B Ailesinden altı ve C ailesinden dört fare altı ve sekizinci haftalarda doğum yapmıştır. Doğan farelerden yaşayanların sayıları A ailesinde 7±2, B Ailesinde 5±2 ve C ailesinde 3±1’dir. Ayrıca bu ailelerdeki yaşamayan farelerin sayıları da sırasıyla 1±1, 3±1 ve 5±2’dir. B ve C ailelerindeki özellikle de C ailesindeki farelerin vücut ağırlık değerleri daha düşüktür. Farelerin beyin hacimleri ile beyin korteksi ve hipokampus nöral yoğunlukları karşılaştırıldığında B’dekiler A’ya ve C’dekiler de A ve B ailelerine göre daha düşüktür. Tüm parametrelerdeki farklılıklar anlamlıdır (p<0.001).

Sonuç: Yoğun uyarı gürültüsünün kısırlık, düşük, düşük doğum kilosu, nöronal yaralanma, beynin gelişmemesi ve beyin küçülmesine neden olabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Hamile kadınların sağlıklı bebeklere sahip olabilmeleri için hamilelikleri esnasında yoğun uyarı gürültüsünden korunmasını öneririz.


Tam Metni görüntülemek için tıklayınız